Рецензии

(СТРЕМЛЕНИЕ НАЙТИ МЕТОД НАУЧНОЙ КРИТИКИ...)

 

 

Стремление найти метод научной критики, который выполнил бы определенное дело — оценку литературного произведения с точки зрения тем художника и был бы по выработанным приемам доступен и рядовым работникам. В наше время по всей литературе заметно течение, которое основывает такую научную критику по наблюдению над «худ. фактами». Под этим понятием разумеются все явления формы литературного произведения) в самом широком смысле слова: не только явления слога и стиля или метра, ритма, рифмы, звукописи (в сонетах), но все то, что есть modus operandi писателя, т. е. его эпитеты, образы, типы, характеры, ситуации, архитектоника, словарь и т. д.

 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ «БЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭННЕ»

 

 

...обладающие той же степенью достоверности, как суждения науки. Это не значит, конечно, что критика будет в состоянии тогда (нрзб) Шекспира, Данте, Пушкина, ибо и научная история подлежит (нрзб) дальнейшему развитию. Но она получит твердую почву под ногами и не должна будет пребывать ultima ratio (нрзб) на личном вкусе. Для возникновения научной критики необходимо, чтобы все эти (нрзб) факты были подобраны, систем (атизированы) (нрзб) и точные подсчеты. Опираясь на такие неоспоримые цифровые данные, критики бы имели возможность делать выводы.

1)   Вступление. Краткий обзор национальных движений в Западной Европе.

2)   Исторические судьбы Белоруссии. Сформирование белорусской народности. Литовско-русское государство. Белорусская культура в XVI — XVIII столетиях. Борьба с Польшей. Дальнейшие моменты в истории белорусской народности.

3)   Национальное возрождение Белоруссии. Зачатки его в XIX столетии. Современное белорусское движение. Характеристика белорусской литературы последнего десятилетия.

4)   Заключение.
Начало в 8 часов вечера.
Цены

DUBIA

 

 

ЮДАВА ПОЛЕ

 

Над Ерусалімам спусцілася страшная ноч — паве-сіўся Юда. У гарах стагнаў вецер, усюды разлілася непраглядная цем, цяжка стала ў паветры.

Людзі пахаваліся ў камяніцы, вярблюды хавалі галовы ў ііяс'ок, як бы чуючы, што скора падымецца гарачая бура — самум.

Юда павесіўся ў полі, купленым за 30 срэбнікаў, каторыя ўзяў за здраду. Калі абычны самаўбійца накладае на сябе рукі, то цела яго хаваюць міласэрныя людзі. Ке так было з Юдай — цела яго надарвалася пасярздзіне і ўсе вантробы звесіліся.

А бурлівая ноч яшчэ болей згусцілася над брыдкім трупам здрадніка. Цёмна і душна было кругом яго, як у магіле, і страшны неўзмаготны сморад рассцілаўся далека ва ўсе бакі.

Калі ж развіднела І бура сціхла, то вецер усё яшчэ калыхаў вісельніка, а людзі здалёку і са страхам пазі-ралі на яго і ўцякалі.

Пакінуты ўсімі, доўга вісеў труп. Чорная кроў капала з яго на выпаўшыя вантробы. Кругом не засталося ніводнага жывога тварэння, нават чэрві гідзіліся страшнага корму, нават мухі не лёталі над спёкшайся крывёй яго цела.

Тады стада варон, ляцеўшае з Захаду, спусцілася на галаву і голыя плечы Юды. Яны клювалі чорнымі дзюбамі, і вісельнік пад ударамі іхніх дзюбаў калыхаўся як жывы. Яны клюлі яго жывот і пілі чорную кроў і брыдкі гной. I зваліўся на іх страшны праклён! Яны падняліся ў паветра і мучаныя сударгамі паляцелі над зямлёй. А як ляцелі яны, з горла іх капала на зямлю кроў І гной, бо не дапусціў Бог, каб цела здрадніка стала іх кормам. Страшна крачучы, ляцелі вароны, і куды падалі кроплі Юдавага гною, там нараджаўся здраднік свойго народу.

О, няшчасце! На бедны край наш падалі кроплі Юдавай крыві густым дажджом. Няўжо ж ты, дарагая айчызна, вечна будзеш Юдавым полем?..

 

[1909]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45