МАКСИМ БАГДАНОВІЧ - ПРАЗАІК, КРЫТЫК, ПУБЛIЦЫСТ

Апавяданне «Падарожжа на даху вагона» Янкі Сіпакова ўспрымаецца як працяг твора з аналагічным сюжэтам Максіма Багдановіча («Няшчасны выпадак»), які згадваўся вышэй. Галеча, беспрацоўе заганяюць на дах вагона Савелія Валчкова, які падарожнічае ў пошуках заробку. Не мае грошай, каб набыць квіток і герой аўтабіяграфічнага апавядання Янкі Сіпакова, хоць падзеі адбываюцца амаль на паўстагодцзя пазней. Усё тая ж галеча, як і на пачатку XX ст. Юнак з апавядання Янкі Сіпакова (двайнік аўтара) толькі што скончыў школу і, апантаны марай пра журналістыку, вязе дакументы ў приёмную камісію універсітэта. Яго і дзвюх сястрычак, асірацелых у гады вайны, узяла на выхаванне добрая цёця Аляксандра. У яе, як і іншых вяскоўцаў, не было іншых даходаў, акрамя працадзён, за якія ў калгасе не плацілі, таму і даводзілася падарожнічаць не ў купэ, а на даху вагона. Аўтабіяграфічная споведзь ад першай асобы - гэта шчыры і ўсхваляваны экскурс пісьменніка ў яго пасляваенныя юнацкія гады, сапраўдны боль і крык душы. I дзякуй Богу, што падарожжа тое не скончылася трагічнай развязкай, як у выпадку з Савеліем Валчковым. Розніца паміж героямі абодвух твораў у тым, што падарожніка на даху вагона з апавядання Янкі Сіпакова чакала будучыня, у Савелія Валчкова яе не было.

Тыпалагічны дослед дазваляе выявіць не толькі аналагі сюжэтаў і драматызму крытычных сітуацый, але і тоеснасць узаемасувязі духоўнага свету грамадства і асобы, чалавека і прыроды, што пацвярджае непарыўны праиягтрадыцый у нацыянальнай прозе на сумежжы ХХ-ХХІ стст.

СШС ЛІТАРАТУРЫ

1. Багдановіч, М. Глыбы і слаі / М. Багдановіч // Поўны збор твораў: у 3 т. /
М. Багдановіч. - Мінск, 1993. - Т. 2: Мастацкая проза, пераклады, літаратурныя
артыкулы, рэцэнзіі і нататкі, чарнавыя накіды. -С. 185.

2. Сіпакоў, Я. Вецер на даху вагона / Я. Сіпакоў. - Мінск, 2003. - С. 74.

 

 

Лідія Дорошко (м. Брест)

ФОРМУВАННЯ НОВОГО ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ В ПУБЛЩИСТИЧН1Й I ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИН1 M. БОГДАНОВИЧА И Л. УКРАШКИ

 

Я на вбогім сумнім перглозі Буду сіять барвйсті квіткй

Леся Украінка

Треба з крйці куватъ, гартувать от ой вірш

М. Богданович

 

Леся Украі'нка і Максим Богданович - постаті знакові для украі'нськоі і білоруськоі' культур. Власне, від них починаеться відлік модерного напрямку на літературній карті обох слов'янськйх народів, дарма, що і'м доводилось вперто і завзято «сіять барвйсті квіткй» на «вбогім сумнім перелозі», що і'м дістався в спадок від цілйх століть несвободй і темрявй. Тому нам видаеться цікавйм порівняння цих двох культурних величин саме за модерністською компонентою.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38