МАКСІМ БАГДАНОВІЧ У МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Александровіч А. На магілу Максіма Баг-дановіча. (Верш.) У кн.: Александровіч А. Па беларускім бруку. Мінск, ДВБ, 1925, с. 43—46; Выбранае.    Мінск,   Дзяржвыдавецтва   БССР,   1958.

Алтухоў М. і Бур'ян Б. Зорка Венера. Драма ў 10 карц. з пралогам. Часоп. «Маладосць», 1961, № 11, с. 15—58.

Аўрамчык М. На магіле Максіма Вагданові-ча. (Верш.) У кн.: Аўрамчык М. Ключы жураў-ліныя.     Мінск,     Дзяржвыдавецтва    БССР,     1960.

Барадулін Р. Дзякуй табе, Сакольніку. (Верш.) Газ. «Літаратура і мастацтва», 1966, 9 снежня.

Бурьян Б. У синей бухты. (Повесть.) Журн. «Советская Отчизна», 1958, № 1, с. 71—106. В кн.: У синей бухты. Минск, Госиздат БССР, 1959.

Б я д у л я 3. Страцім-лебедзь. (3 апавяданняў аб М. Багдановічу.) Газ. «Літаратура і мастацтва», 1941, 5 сакавіка.

Б я д у л я 3. Стратим-лебедь. (Из рассказов о М. Богдановиче.) Перевод с белорусского. В кн.: Б я-д у л я 3. Избранное. Перевод с белорусского. М., Гослитиздат, 19513, с. 608—614.

Гарбуноў Д. Максіму Багдановічу. (Верш.) Пераклад з рус. мовы М. Хведаровіча. Газ. «Літара-тура і мастацтва», 1958, 4 чэрвеня.

Глебка П. М. Багдановічу. (Верш.) У кн.: Глебка П. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1952, с. 37—38; Збор твораў. Т. I. Мінск, 1958, с. 63—64.

Дубоўка У. Нават мора змяніла свой колер. (Верш.) У кн.: Дубоўка У. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1959, с. 39—40.

Клімковіч М. На магіле Максіма Багдано-віча. Часоп. «Беларусь», 1956, № 12, с. 24.

Л о й к а А. Легенда васількоў. (Балада.) Часоп. «Полымя», 1967, № 1, с. 142—144.

Лось Е. На магіле Багдановіча. (Верш.) Часоп. «Полымя», 1966, № 3, с. 62.

Матэвушаў В. Памяці Максіма Багдановіча. (Верш.) Газ. «Магілёўская праўда», 1957, 25 мая. У кн.: Матэвушаў В. Зорны шлях. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1959, с. 10.

Мікуліч Б. Развітанне. (Аповесць з жыцця Максіма Багдановіча.) У кн.: М і к у л і ч Б. Выбранае. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1959, с. 323—350.

Пестрак П. На магіле Максіма Багдановіча. (Верш.) Часоп. «Полымя». 1960, № 6. с. 77—78.

Танк М. Над магілай М. Багдановіча. (Верш.) У кн.: Танк М. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1952, с. 172—173; Выбраныя творы. Мінск, Вучпеддзяржвыдавецтва БССР, 1954, с. 14; Збор твораў. Т. 1. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1958, с. 287.

Трус П. Памяці Максіма Багдановіча. (Верш.) У кн.: Т р у с. П. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1953, с. 172—173.