НЕКАТОРЫЯ ПРАЦЫ І АРТЫКУЛЫ АБ ЖЫЦЦІ І ТВОРЧАСЦІ М. БАГДАНОВІЧА

Г о р к i А. М. Шсьмо да А. Я. Багдановіча (бацькі Максіма Багдановіча) ад 4 жніўня 1925 г. У кн.: Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 29. М., 1955, с. 436—437.

Богданович А. Страницы из жизни Максима Горького. Материалы из биографии Максима Богдановича. Мои воспоминания. Минск, «Наука и техника», 1965.

Замоцін I. М. Багдановіч. Крытычна-біягра-фічны нарыс. У кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 2. Мінск, Ін-т беларускай культуры, 1928, с. VII—ХС.

Дзябольскі Д. Старонкі ўспамінаў. Газ. «Літаратура і мастацтва», 1958, 5 лютага.

Гарбацэвіч В. Чалавек чыстага сэрца. (Успаміны.)   Газ.   «Літаратура  і  мастацтва»,  1957,

28  верасня.

Валасовіч-Гразнова Г. Успаміны пра брата. Часоп. «Полымя», 1966, № 12, с. 126—130.

Г о д н е ў Ц. Браты Багдановічы. (Успаміны та-варыша па гімназіі.) Часоп. «Маладосць», 1966, № 12.

В е р а с 3. Пяць месяцаў у Мінску. 3 жыцця М. Багдановіча. Газ. «Літаратура і мастацтва», 1967,

29  верасня.

Александровіч С. Пуцявіны паэта. У кн.: Александровіч С. Незабыўнымі сцежкамі. Выд. 2-е, дапоўненае. Мінск, Вучпеддзяржвыдавецтва БССР, 1962, с. 97—114.

Майхровіч С. Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1958.

Бареток М. Максім Багдановіч. Нарыс аб жыцці і творчасці. Мінск, Вучпеддзяржвыдавецтва БССР, 1961.

Грынчык М. Максім Багдановіч і народная паэзія. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1963.

Л о й к а А. Максім Багдановіч. Мінск, «Навука і тэхніка», 1966.

К о л а с Я. Выдатнейшы паэт і крытык. (Да 30-годдзя з дня смерці Максіма Багдановіча.) У кн.: К о л а с Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1957, с. 241—242; К о л а с Я. Збор твораў. Т. 11. Мінск, «Беларусь», 1964.

К о л а с Я. Шаўчэнка і беларуская паэзія. У кн.: К о л а с Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1957, с. 174—188; Ко л ас Я. Збор твораў. Т. 11. Мінск, «Беларусь», 1964, с. і197—21І1».

Чорны К. Паэт народа. У кн.: Ч о р н ы К. Збор, твораў. Т. 6. Мінск, Дзяржвыдавецтва БССР, 1955.

П е р к і н Н. Максім Багдановіч. (Уступ, артикул.) У кн.: Багдановіч М. Творы. Мінск, Вы-давецтва АН БССР, 1957, с. 5—22.

Лапідус Н. Максім Багдановіч-перакладчык. Часоп. «Полымя», 1959, № 7, с. 130—138.

К л ы ш к а А. Цвяток радзімы васілька. (1. Згу-кі бацькаўшчыны. 2. I тчэ, забыўшыся, рука... 3. Ці была апошняя «аўтарская рэдакцыя»?) Часоп. «Полымя», 1966, № 3, с. 171—178.

Караткевіч У. Летапісец. Часоп. «Маладосць», 1966, № 12, с. 101—106.

Гілевіч Н. «3 друкарні пана Марціна Кух-ты». Часоп. «Полымя», 1966, № 12, с. 123—125.

Г і л е в і ч Н. Ты не згаснеш, ясная зараначка... (Уступ, артыкул.) У кн.: Максім Багдановіч. Вершы. Мінск, выдавецтва «Народная асвета», 1967.

Смолкін М. Школа паэтаў. Часоп. «Полымя», 1966, № 12, с. 131—140.

Железняк Г. Он совершил все, что мог. Журн. «Неман», 1966, № 12, с. 160—169.

Майхровіч С. Максім Багдановіч. Часоп. «Народная асвета», 1966, № 12, с. 101—106.

Ахрыменка В. Багдановіч і сусветная літа-ратура. Часоп. «Беларусь», 1966, № 12, с. 28.

Нисневич И. Слово, живущее в песне. (Музыкальные произведения белорусских композиторов на тексты М. Богдановича.) Газ. «Советская Белоруссия», 1966, 10 декабря.